Nasze Kancelarie Adwokackie świadczą pomoc prawną reprezentując Klientów przed sądami, organami ścigania, komornikami, notariuszami oraz organami administracji. Działamy w imieniu i na rzecz klientów zarówno w postępowaniach sądowych jak i w sprawach pozasądowych oraz pośredniczymy w mediacjach i negocjacjach. Nasi adwokaci udzielają porad prawnych, przygotowują opinie prawne, opiniują i redagują umowy cywilno-prawne, sporządzają pisma procesowe (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, inne pisma procesowe, apelacje, zażalenia, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, skargi kasacyjne etc.).

Adwokaci z naszych kancelarii są specjalistami w zakresie różnych dziedzin prawa. Wykaz zagadnień z poszczególnych dziedzin prawa w zakresie, których uzyskacie Państwo u nas pomoc prawną jest następujący:

Prawo Cywilne

 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • sprawy majątkowe (zniesienie współwłasności, podział majątku)
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, wydanie nieruchomości, ochrona naruszonego posiadania, prawo sąsiedzkie, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, postępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi oraz inne sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości lub sporami dotyczącymi nieruchomości)
 • spory z zakresu umów cywilno-prawnych oraz z tytułu niewykonanych lub niewłaściwie wykonanych zobowiązań (sprawy o zapłatę, dochodzenie należnych świadczeń, sprawy odszkodowawcze)
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy egzekucyjne i windykacja należności
Prawo Rodzinne
 • sprawy małżeńskie (rozwody, separacje)
 • alimenty
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz opieki
 • prawo małżeńskie majątkowe (podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, umowy małżeńskie majątkowe)
Prawo Karne
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, udział w przesłuchaniach , przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania przygotowawczego
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym ( także apelacyjnym oraz kasacyjnym)
 • zastępstwo procesowe po stronie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym (także apelacyjnym oraz kasacyjnym)
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym
 • prywatne akty oskarżenia
 • porady w zakresie optymalnego działania w postępowaniu karnym (zarysowanie linii obrony)

Prawo Gospodarcze

 • postępowanie rejestrowe (rejestracja spółek prawa handlowego, aktualizacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, likwidacja spółek prawa handlowego)
 • prawo korporacyjne (projekty uchwał zgromadzeń władz spółek prawa handlowego, umowy zawierane z członkami zarządów)
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • spory gospodarcze
 • stałą obsługa prawna spółek (cywilnych, jawnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością)

Prawo Administracyjne

 • prawo budowlane
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • odszkodowania za drogi
 • renty planistyczne
 • opłaty adiacenckie
 • wywłaszczenia
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji, zażalenia, skargi, odpowiedzi na skargi
 • reprezentacja przed organami administracji, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym